Carlos van Doorne

Gediplomeerd vertaler
(univ. Heidelberg)


Im Spitzerfeld 64

D-69151 Neckargemünd


Mobiel:   +49 (0) 172 765 26 76

Tel.:         +49 (0) 6223 742 21

Fax:        +49 (0) 6223 742 22

e-mail:   v@ndoorne.de


Intern. belastingnummer DE143292059
Seite auf deutsch

Algemene voorwaarden

AGB.pdf

1. Algemeen
(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor de handelsbetrekkingen tussen de Nederlandse Vertaalservice en zijn klanten, voor zover niet iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen of bij de wet bindend is voorgeschreven. De algemene voorwaarden worden door de klant door het verstrekken van een opdracht erkend en gelden voor de complete duur van de handelsbetrekkingen.
(2) Algemene voorwaarden van de klant zijn voor de Nederlandse Vertaalservice uitsluitend bindend, wanneer deze door de Nederlandse Vertaalservice zijn aanvaard.

2. Verstrekken van opdrachten en medewerkingsplicht van de klant
(1) De klant verstrekt vertaalopdrachten in elektronische vorm of op andere wijze. In het belang van een coöperatieve samenwerking worden ook opdrachten aangenomen die per telefoon of telefax worden verstrekt.
(2) Bij aanlevering van gegevens via elektronische post of met andere moderne telecommunicatiemiddelen draagt de klant de verantwoordelijkheid voor het controleren van de verstuurde teksten op volledigheid en juistheid.
(3) De klant verstrekt de Nederlandse Vertaalservice inlichtingen over tekstsoort, doeltekst, speciale terminologiewensen en eventueel het gebruiksdoeleinde van de vertaling. Daarnaast stelt de klant de Nederlandse Vertaalservice, zodra de opdracht is verstrekt, alle informatie en documenten ter beschikking, die voor het maken van de vertaling nodig zijn, zoals bijvoorbeeld terminologielijsten, tabellen of lijsten van afkortingen.
(4) Fouten die ontstaan doordat de klant deze medewerkingsplichten niet nakomt, komen voor rekening van de klant.

3. Honorarium en betaling
(1) Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en worden gedaan in EURO.
(2) Alle door de Nederlandse Vertaalservice genoemde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Het betreffende bedrag aan BTW dient hierbij te worden opgeteld.
(3) Het honorarium voor de vertaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4. Levertermijn
Levertermijnen worden bij het verstrekken van de opdracht bindend overeengekomen. De Nederlandse Vertaalservice komt niet in verzuim, zolang de levering achterwege blijft als gevolg van een niet aan de Nederlandse Vertaalservice toerekenbare omstandigheid.

5. Overmacht, bedrijfs-, netwerk- en serverstoringen
(1) De Nederlandse Vertaalservice is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of vergelijkbare gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld natuurverschijnselen of bedrijfsstoringen. Ook voor netwerk- en serverstoringen resp. andere leidings- en transmissiestoringen is de Nederlandse Vertaalservice niet aansprakelijk wanneer deze buiten zijn schuld ontstaan.
(2) Voor dergelijke uitzonderingsgevallen behoudt de Nederlandse Vertaalservice zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Virussen
De Nederlandse Vertaalservice is niet aansprakelijk voor schade die buiten zijn schuld ontstaat als gevolg van virussen.

7. Uitvoering en reclames
(1) Wanneer er geen bijzondere afspraken over de aan de vertaling te stellen kwalitatieve eisen zijn gemaakt resp. uit het soort opdracht geen specifieke eisen voortvloeien, voert de Nederlandse Vertaalservice de opdracht naar beste weten en kunnen uit en vertaalt de tekst volledig alsmede inhoudelijk en grammaticaal correct.
(2) De klant heeft het recht van de Nederlandse Vertaalservice te verlangen dat eventuele fouten in de vertaling worden verbeterd. De klant is gehouden zijn recht op verbetering van fouten onder exacte opgave en beschrijving van de fout te doen gelden. Wanneer het niet mogelijk is de fouten te verbeteren, kan de klant reductie op de prijs of ontbinding van de overeenkomst verlangen. Op de verjaring zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
(3) Verdergaande vorderingen van de klant vanwege het niet nakomen van contractuele plichten door de Nederlandse Vertaalservice zijn uitgesloten.

8. Aansprakelijkheid
(1) In geval van schade als gevolg van een tekortkoming is de Nederlandse Vertaalservice resp. een derde die plaatsvervangend aan diens verplichtingen voldoet, uitsluitend aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzet.
(2) Verder is de Nederlandse Vertaalservice niet aansprakelijk voor vertaalfouten die ontstaan als gevolg van niet correcte, onvolledige of niet op tijd ter beschikking gestelde informatie of documentatie resp. van foutieve of (gedeeltelijk) niet leesbare bronteksten.
(3) Wanneer de klant niet aangeeft, dat de vertaling zal worden gepubliceerd of wanneer hij de Nederlandse Vertaalservice geen drukproef doet toekomen en de tekst zonder toestemming van de Nederlandse Vertaalservice publiceert, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die ontstaat doordat het gedrukte exemplaar eventueel fouten bevat.
(4) De Nederlandse Vertaalservice is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van door de klant ter beschikking gesteld materiaal, voor zover dit buiten zijn schuld gebeurt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een afdoende bescherming van zijn gegevens.

9. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
(1) De geleverde vertaling blijft totdat deze volledig is betaald, eigendom van de Nederlandse Vertaalservice.
(2) De Nederlandse Vertaalservice behoudt de auteursrechten op de door hem vervaardigde vertalingen.

10. Geheimhouding
(1) Alle teksten zullen streng vertrouwelijk worden behandeld. De Nederlandse Vertaalservice is gehouden stilzwijgen te bewaren over alle feiten die hem in verband met zijn werkzaamheden voor de klant bekend worden.
(2) Ten aanzien van de elektronische overdracht van teksten en gegevens alsmede andere communicatie in elektronische vorm tussen de klant, de Nederlandse Vertaalservice en eventuele medewerkers die plaatsvervangend aan diens verplichtingen voldoen, kan de Nederlandse Vertaalservice een absolute bescherming van bedrijfs- en informatiegeheimen en andere vertrouwelijke gegevens niet garanderen, omdat het niet uit te sluiten is, dat onbevoegde derden zich op elektronische wijze toegang tot de overgedragen teksten en gegevens verschaffen.

11. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Nederlandse Vertaalservice en de opdrachtgever is uitsluitend Duits recht van toepassing.

12. Bevoegde rechtbank
Alle uit de rechtsbetrekkingen tussen de Nederlandse Vertaalservice en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsgeschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Heidelberg, Duitsland.

13. Ongeldige bepalingen
In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vanaf het begin ongeldig zijn of later ongeldig worden, blijven de overige bepalingen geldig.